Yhteystiedot
Ihaamaa/ Veera Ahlgrén

Kyrönlahdentie 882

39340 Karhe

(Ylöjärvi)


p. 044-5915192
ihaamaahan@gmail.com

Toisena ohjaajana Irina Karppinen.

Varaukset Veeran kautta, viime hetken säädöt ja hätiköinnit Irinalle:

p. 044-3238689Huom. navigaattorin (maps) käyttäjät. Sinnikkäistä korjauspyynnöistä huolimatta Googlen Maps ehdottaa sinulle ajamista naapurin pihaan. Eikä edes ihan lähinaapurin, mutta tuohon muutaman sadan metrin päähän. Lakkaa siis uskomasta navigaattoria tullessasi Kyrönlahdentielle ja seuraa talojen numeroita. Kohdassa 882 lukee myös kyltissä "Ihaamaa". Käänny siitä.


Tietosuojaseloste

Voimassa 1.8.2020 alkaen

Ihaamaa

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ihaamaan (tmi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


1. Rekisterinpitäjä Ihaamaa(tmi), Veera Ahlgrén, ihaamaahan@gmail.com

2. Rekisteritietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö
Veera Ahlgrén, p. 044-5915192, ihaamaahan@gmail.com

3. Rekisterin nimi Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus toiminimi Ihaamaassa on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lähetetystä hakemuksesta, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että allennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen veera@ihaamaa.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen veera@ihaamaa.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).